Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1522 kết quả
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Encyclopedia of molecular pharmacology [electronic resource]
Tác giả: Stefan Offermanns, Walter Rosenthal
Xuất bản: Berlin Germany: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.703
 
Pharmaceutical compounding and dispensing
Tác giả: Christopher Andrew Langley, John F Marriott
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.4
 
Principles of biochemical toxicology elektronisk ressurs
Tác giả: John Timbrell
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Tea elektronisk ressurs : bioactivity and therapeutic potential
Tác giả: Yong-su Zhen
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
Carbohydrate-based drug discovery
Tác giả: Chi-Huey Wong
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.3
 
Raman and SERS Investigations of Pharmaceuticals [electronic resource]
Tác giả: Monica Baia, Simion Astilean, T Iliescu
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Functional foods : concept to product
Tác giả: Glenn R Gibson, Christine M Williams
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Preformulation in solid dosage form development
Tác giả: Moji Christianah Adeyeye, H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Raman spectroscopy for chemical analysis
Tác giả: Richard L McCreery
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục