Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 158 kết quả
Color atlas of pharmacology
Tác giả: H Lüllmann
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
The Textbook of pharmaceutical medicine
Tác giả: J P Griffin, John O'Grady
Xuất bản: London: BMJ Books, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Fragment-based drug discovery and X-ray crystallography
Tác giả: Mar Hyvönen, Thomas G Davies
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Controlled release in oral drug delivery
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Antibiotic discovery and development
Tác giả: Thomas J Dougherty, Michael J Pucci
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Oxford handbook of clinical pharmacy
Tác giả: Phil Wiffen
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
The Organic Chemistry of Drug Synthesis. Volume 7 [electronic resource]
Tác giả: Daniel Lednicer
Xuất bản: Hoboken: WileyInterscience Imprint John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Medicinal chemistry : the modern drug discovery process
Tác giả: Erland Stevens
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Saunders nursing drug handbook 2014 elektronisk ressurs
Tác giả: Barbara B Hodgson, Robert J Kizior
Xuất bản: St Louis Mo: Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Basic and Clinical Pharmacology
Tác giả: Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor
Xuất bản: : McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục