Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
The ACL made simple
Tác giả: Donald Johnson
Xuất bản: New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Evidence-based sports medicine
Tác giả: Thomas M Best, Domhnall MacAuley
Xuất bản: London: BMJ, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Body trauma : a writer's guide to wounds and injuries
Tác giả: David W Page
Xuất bản: Lake Forest Calif: Behler Publications, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
The Olympic textbook of medicine in sport
Tác giả: Martin Schwellnus
Xuất bản: Oxford UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Handbook of fractures
Tác giả: Kenneth A Egol, Kenneth J Koval, Kenneth J Koval, Joseph D Zuckerman
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  617.1
 
Ballistic trauma : a practical guide [electronic resource]
Tác giả: Peter F Mahoney
Xuất bản: London New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Sports medicine : just the facts [electronic resource]
Tác giả: Francis G O'Connor
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical Pub Division, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Sports medicine consult : a problem-based approach to sports medicine for the primary care physician
Tác giả: Brian D Busconi, J Herbert Stevenson
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Essential microbiology for wound care
Tác giả: Val Edwards-Jones
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Handbook of neurological sports medicine : concussion and other nervous system Injuries in the athlete
Tác giả: Anthony L Petraglia, Julian E Bailes, Arthur L Day
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục