Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Practical MMIC design
Tác giả: Steve Marsh
Xuất bản: Norwood MA: Artech House Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Stability analysis of nonlinear microwave circuits [electronic resource]
Tác giả: Almudena Suárez, Raymond Quéré
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
The RF and microwave handbook
Tác giả: John Michael Golio
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Intermodulation distortion in microwave and wireless circuits
Tác giả: José Carlos Pedro, Nuno Borge Carvalho
Xuất bản: Boston London: Artech Housec2003,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Microwave circuit modeling using electromagnetic field simulation
Tác giả: Daniel G Swanson, Wolfgang J R Hoefer
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Nonlinear microwave and RF circuits
Tác giả: Stephen A MaasStephen A Maas
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Lumped elements for RF and microwave circuits
Tác giả: I J Bahl
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Networks and devices using planar transmission lines
Tác giả: Franco Di Paolo
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Microwave engineering using microstrip circuits
Tác giả: E H Fooks, R A Zakarevičius
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Asymmetric passive components in microwave integrated circuits
Tác giả: Hee-Ran Ahn
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38132
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục