Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Semiconductor heterojunctions and nanostructures elektronisk ressurs
Tác giả: Mahmoud Omar Manasreh
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Physical limitations of semiconductor devices
Tác giả: Vladislav A Vashchenko
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Thin film magnetoresistive sensors
Tác giả: Sławomi Tumański
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Semiconductors for micro- and nanotechnology : an introduction for engineers
Tác giả: J G Korvink, Andreas Greiner
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Microelectronic test structures for CMOS technology
Tác giả: Manjul Bhushan
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Rapid thermal processing for future semiconductor devices : proceedings of the 2001 International Conference on Rapid Th...
Tác giả: Hisashi Fukuda
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Introduction to focused ion beams
Tác giả: Giannuzzi Lucille A
Xuất bản: : Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Vật lý linh kiện và Sensor bán dẫn
Tác giả: Phạm Văn Nho
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38152
 
The Essential Guide to Semiconductors
Tác giả: J Turley
Xuất bản: : PRENTICEHALL, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38152
 
The materials science of semiconductors [electronic resource]
Tác giả: A Rockett
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục