Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 291 kết quả
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her, Han Vg̲el, Chri Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Wireless information networks
Tác giả: Kaveh Pahlavan, Allen H Levesque
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Detection algorithms for wireless communications with applications to wired and storage systems
Tác giả: Gianluigi Ferrari
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Wireless technology [electronic resource] : applications, management, and security
Tác giả: Steven Powell, J P Shim
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Principles of broadband switching and networking
Tác giả: Tony T Lee, Soung C Liew
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Traffic analysis and design of wireless IP networks
Tác giả: Toni Janevski
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Telecosmos : the next great telecom revolution
Tác giả: John Edwards
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Optical fiber telecommunications
Tác giả: Ivan P Kaminow, Thomas L Koch
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Broadband bible
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Digital audio signal processing
Tác giả: Udo Zölzer
Xuất bản: Chichester UK: John Wiley Son, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục