Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
System Verilog for Verification [electronic resource] : A Guide to Learning the Testbench Language Features
Tác giả: Chris Spear
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.392
 
Verilog HDL : a guide to digital design and synthesis
Tác giả: Samir Palnitkar
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: SunSoft Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.392
 
Hardware design verification : simulation and formal method-based approaches
Tác giả: William K C Lam
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.392
 
Designing Embedded Hardware
Tác giả: John Catsoulis
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.392
 
VHDL Coding Styles and Methodologies
Tác giả: Ben Cohen
Xuất bản: : Kluwer Academic Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.392
 
Design Through Verilog HDL
Tác giả: TR Padmanabhan
Xuất bản: : IEEE Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.392
 
Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống
Tác giả: Đỗ Xuân Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.392
 
RTL Hardware Design Using VHDL : Coding for Efficiency, Portability, and Scalability
Tác giả: Pong P Chu
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.392
 
Higher-Level Hardware Synthesis
Tác giả: Richard Sharp
Xuất bản: USA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.392
 
Inside the machine : an illustrated introduction to microprocessors and computer architecture
Tác giả: Jon Stokes
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.392
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục