Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The forest certification handbook
Tác giả: Ruth Nussbaum, Markku Simula
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  634.920218
 
Sampling methods, remote sensing and GIS multiresource forest inventory
Tác giả: Michael Köhl, Stee Magnussen, Marc Marchetti
Xuất bản: New York: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9285
 
Forests in development : a vital balance
Tác giả: Leopoldo Montes, Toms Schlichter
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.92
 
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội
Tác giả: Kim Vui Đặng, Đỗ Hàm, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.92
 
Quản lý đất lâm nghiệp : Giáo trình
Tác giả: Dương Viết Tình
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.92
 
Đo đạc lâm nghiệp
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà, Lê Văn Thơ, Nguyễn Thanh Tiến (chủ biên), Phạm Mạnh Hà, Vũ Văn Thông
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9285
 
Ecological sustainability for non-timber forest products : dynamics and case studies of harvesting
Tác giả: C M Shackleton, A K Pandey, Tamara Ticktin
Xuất bản: London New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.92
 
Best Practice Examples of Implementing Ecosystem-Based Natural Hazard Risk Management in the GreenRisk4ALPs Pilot Action...
Tác giả: Jurij Begus, Jurij Begus, Frédéric Berger, Frédéric Berger, Karl Kleemayr, Karl Kleemayr
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  634.92
 
Advances in Forest Management under Global Change
Tác giả: Ling Zhang, Ling Zhang
Xuất bản: London United Kingdom: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  634.92
 
State, Communities and Forests In Contemporary Borneo
Tác giả:
Xuất bản: Canberra ACT Australia: ANU Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  634.92
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục