Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
International strategic marketing : a[n] European perspective
Tác giả: Marilyn A Stone, J B McCall
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
The new marketing : transforming the corporate future
Tác giả: Malcolm McDonald, Hugh Wilson
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
International marketing : analysis and strategy
Tác giả: Sak Onkvisit, John J Shaw
Xuất bản: London: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Mindcontrollmarketing.com
Tác giả: Mark Joyner
Xuất bản: Los Angeles CA: Steel Icarus, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Designing mobile service systems
Tác giả: Els van de Kar, Alexander Verbraeck
Xuất bản: Amsterdam: IOS Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Wordpress 2.9 e-commerce : build a proficient online store to sell products and services
Tác giả: Brian Bondari
Xuất bản: Birmingham: Packt, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Global marketing : Foreign entry, local marketing & global management
Tác giả: Johny K Johansson
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
How to Succeed at the Net Auction Game
Tác giả: Sydney Johnston
Xuất bản: Canada: SiteSell Inc, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Microsoft BizTalk Server 2010 patterns [electronic resource] : create effective, scalable solutions with Microsoft BizTa...
Tác giả: Dan Rosanova
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2012
Tác giả: Trần Hữu Linh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục