Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Discrete mathematics : an introduction to proofs and combinatorics
Tác giả: Kevin K Ferland
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Financial accounting
Tác giả: Belverd E Needles, Marian Powers
Xuất bản: Boston MA: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
General chemistry
Tác giả: Darrell D Ebbing, Steven D Gammon
Xuất bản: Boston Mass: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Proust was a neuroscientist
Tác giả: Jonah Lehrer
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  700.1
 
Word histories and mysteries : from abracadabra to Zeus
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
Roget's II : the new thesaurus
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.1
 
A devil's chaplain : reflections on hope, lies, science, and love
Tác giả: Richard Dawkins
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Internet marketing : foundations & applications
Tác giả: Carolyn F Siegel
Xuất bản: Boston MA: Houghton Mifflin Co, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
Consumer behavior
Tác giả: Wayne D Hoyer, Deborah J MacInnis
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8342
 
Global marketing
Tác giả: Kate Gillespie, Hubert D Hennessey, Jean-Pierre Jeannet
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.840
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục