Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 319 kết quả
The 100 Most Influential Painters & Sculptors of the Renaissance [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, McKe
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
Notebooks
Tác giả: C E Murphy, C E Murphy cm
Xuất bản: : Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  709.2
 
A companion to contemporary art since 1945 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.04
 
Late antique and medieval art of the Mediterranean world [electronic resource]
Tác giả: Eva Rose F Hoffman
Xuất bản: Malden MA: Blackwell, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.02
 
Transfigurations of Hellenism [electronic resource] : aspects of late antique art in Egypt, A.D. 250-700
Tác giả: László Török
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
Art in the lives of ordinary Romans : visual representation and non-elite viewers in Italy, 100 B.C.-A.D. 315
Tác giả: John R Clarke
Xuất bản: Berkeley Calif: University of California Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
The art of art history : a critical anthology
Tác giả: Donald Preziosi
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
Art history and its institutions : foundations of a discipline
Tác giả: Elizabeth Mansfield
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.034
 
The Faustian bargain [electronic resource] : the art world in Nazi Germany
Tác giả: Jonathan Petropoulos
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.4309043
 
A companion to medieval art [electronic resource] : Romanesque and Gothic in Northern Europe
Tác giả: Conrad Rudolph
Xuất bản: Oxford: Blackwell, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục