Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Digital photography lighting for dummies
Tác giả: Dirk Fletcher
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Mastering Canon EOS flash photography
Tác giả: NK Guy
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Night photography : finding your way in the dark
Tác giả: Lance Keimig, Scott Martin
Xuất bản: Burlington MA: Focal PressElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Better available light digital photography : how to make the most of your night and low-light shots
Tác giả: Joe Farace, Barry Staver
Xuất bản: Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Night and low-light techniques for digital photography
Tác giả: Peter Cope
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
The passionate photographer : ten steps toward becoming great
Tác giả: Steve Simon
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Photographic lighting simplified
Tác giả: Susan McCartney
Xuất bản: New York: Allworth Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Light and exposure
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
David Busch's quick snap guide to lighting
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Stoppees' guide to photography & light : what digital photographers, illustrators, and creative professionals must know
Tác giả: Brian Stoppee, Janet Stoppee
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierFocal Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục