Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 655 kết quả
Little brother
Tác giả: Cory Doctorow
Xuất bản: London: Harper Voyager, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The lost hero [downloadable e-book]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: DisneyHyperion Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Dry: A Memoir
Tác giả: Laurell K Hamilton, Laurell K Hamilton cm
Xuất bản: : Picador, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Five People You Meet In Heaven
Tác giả: Isaac Asimov, Isaac Asimov cm
Xuất bản: : Hachette Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Everything Is Illuminated
Tác giả: Keith Roberts, Keith Roberts cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
O’ artful death
Tác giả: Mark Twain, Mark Twain cm
Xuất bản: : St Martins Minotaur, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Idlewild
Tác giả: Wilson Tucker, Wilson Tucker Chad Oliver
Xuất bản: : ROC, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
A Singular Hostage
Tác giả: Margaret Atwood, Margaret Atwood cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Soldier Son 1 - Shaman's Crossing
Tác giả: Jeffrey Lord, Jeffrey Lord cm
Xuất bản: : Voyager, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
A state of disobedience
Tác giả: Tom Clancy, Tom Clancy cm
Xuất bản: : Baen Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục