Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
The Crusades : an encyclopedia
Tác giả: Alan V Murray
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Middle ages, Primary sources
Tác giả: Judy Galens, Judson Knight
Xuất bản: Detroit MI: UXL, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Crusade propaganda and ideology [electronic resource] : model sermons for the preaching of the cross
Tác giả: Christoph T Maier
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Crusades : the illustrated history
Tác giả: Thomas F Madden
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Middle ages
Tác giả: Judson Knight, Judy Galens
Xuất bản: Detroit: UXL, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
A dictionary of medieval terms and phrases
Tác giả: Christopher Corèdon, Ann Williams
Xuất bản: Cambridge: DS Brewer, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Medieval history for dummies
Tác giả: Stephen J Batchelor
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Medieval Empires and the Culture of Competition : Literary Duels at Islamic and Christian Courts
Tác giả: Samuel England
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
The concise history of the crusades
Tác giả: Thomas F Madden
Xuất bản: Lanham Maryland: Rowman Littlefield Publishes Inc, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Reconsidering gender, time and memory in Medieval culture
Tác giả: Elizabeth Cox, Liz Herbert McAvoy, Roberta Magnani
Xuất bản: Cambridge Rochester NY: DS Brewer an imprint of Boydell Brewer Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục