Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
MySpace for musicians
Tác giả: Fran Vincent
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.4202
 
Basic drawing for games
Tác giả: Les Pardew
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Mastering digital nude photography [electronic resource] : the serious photographer's guide to high-quality digital nude...
Tác giả: Roderick Macdonald
Xuất bản: Boston: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.921
 
Advertising photography : a straightforward guide to a complex industry
Tác giả: Lou Lesko, Bobbi Lane
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.232
 
David Busch's digital infrared pro secrets
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Alternative digital photography
Tác giả: John G Blair
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Mastering digital black and white : a photographer's guide to high quality black-and-white imaging and printing
Tác giả: Amadou Diallo
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Laptop music power! : the comprehensive guide
Tác giả: John Von Seggern
Xuất bản: nt: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  786.76
 
Sonar x power! : the comprehensive guide
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục