Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
Control systems for live entertainment
Tác giả: John Huntington
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.024
 
Directing : film techniques and aesthetics
Tác giả: Michael Rabiger
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
3D game engine architecture : engineering real-time applications with Wild Magic
Tác giả: David H Eberly
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufman Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Canon DSLR : the ultimate photographer's guide
Tác giả: Christophe Grey
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
The filmmaker's guide to Final Cut Pro workflow
Tác giả: Dale Angell
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5
 
Adobe Photoshop Lightroom 1.1 for the professional photographer
Tác giả: David Huss, David Plotkin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Vegas Pro 8 editing workshop
Tác giả: Douglas Spotted Eagle
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Final Cut Studio on the spot
Tác giả: Richard Harrington, Robbie Carman, Abba Shapiro
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Cutting rhythms : shaping the film edit
Tác giả: Karen Pearlman
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5
 
The photographer's mind : creative thinking for better digital photos
Tác giả: Michael Freeman
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục