Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Geometric morphometrics for biologists : a primer
Tác giả: Miriam Zelditch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.30151
 
Tunable laser optics
Tác giả: F J Duarte
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Principles of molecular virology
Tác giả: Alan Cann
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.2
 
GTPases regulating membrane targeting and fusion
Tác giả: William Edward Balch, Channing J Der, A Hall
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.696
 
Atlas of ambulatory EEG [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Preparing hospitals for bioterror : a medical and biomedical systems approach
Tác giả: Joseph H McIsaac
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.18
 
Atlas of the human brain
Tác giả: Jürgen K Mai, Joseph Assheuer, George Paxinos
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
The electrical engineering handbook
Tác giả: Wai-Kai Chen
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Private real estate investment : data analysis and decision making
Tác giả: Roger J Brown
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6324
 
Principles of developmental genetics
Tác giả: Sally A Moody
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.85
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục