Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The Hyperlinked Society Questioning Connections in the Digital Age
Tác giả: Lokman Tsui, Joseph Turow
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Library, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.4833
 
Framed The New Woman Criminal in British Culture at the Fin de Siecle
Tác giả: Elizabeth Carolyn Miller
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Library, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.087209
 
Framed : The New Woman Criminal in British Culture at the Fin de Siecle
Tác giả: Elizabeth Carolyn Miller
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Library, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.087209
 
The hyperlinked society : questioning connections in the digital age
Tác giả: Lokman Tsui, Joseph Turow
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press University of Michigan Library, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.4833
 
My life as a night elf priest : an anthropological account of World of warcraft
Tác giả: Bonnie A Nardi
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press University of Michigan Library, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
This gaming life : travels in three cities
Tác giả: Jim Rossignol
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press University of Michigan Library, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
Wiki Writing Collaborative Learning in the College Classroom
Tác giả: Matt Barton, Robert E Cummings
Xuất bản: Ann Arbor: Digital Culture Books an imprint of the University of Michigan Press and the University of Michigan Library, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.0420711
 
Wiki Writing : Collaborative Learning in the College Classroom
Tác giả: Matt Barton, Robert E Cummings
Xuất bản: Ann Arbor: Digital Culture Books an imprint of the University of Michigan Press and the University of Michigan Library, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.0420711
 
1

Truy cập nhanh danh mục