Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Real Indians : identity and the survival of Native America
Tác giả: Eva Marie Garroutte
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
Visualizing Dublin : visual culture, modernity and the representation of urban space
Tác giả: Justin Carville
Xuất bản: Oxford New York: Peter Lang, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
Encounter with the Plumed Serpent : Drama and Power in the Heart of Mesoamerica
Tác giả: Maarten E R G N Jansen, Gabina Aurora Perez Jimenez
Xuất bản: Boulder: University Press of Colorado, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.897
 
The masks of Mary Renault : a literary biography
Tác giả: Caroline Zilboorg
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
The Lumbee Indians : An American Struggle
Tác giả: Malinda Maynor Lowery
Xuất bản: Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.897
 
This gaming life : travels in three cities
Tác giả: Jim Rossignol
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press University of Michigan Library, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
Tuareg society within a globalized world : Saharan life in transition
Tác giả: Anja Fischer, Ines Kohl
Xuất bản: London: Tauris Academic StudiesIB Tauris, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
1

Truy cập nhanh danh mục