Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
François Vallé and his world : Upper Louisiana before Lewis and Clark
Tác giả: Carl J Ekberg
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  788.4
 
A creed for my profession : Walter Williams, journalist to the world
Tác giả: Ronald T Farrar
Xuất bản: Columbia Mo: University of Missouri Press, c1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.92 070.92
 
Sailing with Noah : stories from the world of zoos [electronic resource]
Tác giả: Jeffrey P Bonner
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590.73
 
Seamus Heaney and the emblems of hope [electronic resource]
Tác giả: Karen Marguerite Moloney
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
Meeting Sophie : a memoir of adoption
Tác giả: Nancy McCabe
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.73
 
Empty bed blues [electronic resource]
Tác giả: George P Garrett
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The stone child : stories [electronic resource]
Tác giả: Gary Fincke
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Of spies and spokesmen : my life as a Cold War correspondent
Tác giả: Nicholas Daniloff
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4332092
 
Diplomacy and war at NATO : the secretary general and military action after the Cold War
Tác giả: Ryan C Hendrickson
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
The shotgun method : the demography of the ancient Greek city-state culture
Tác giả: Mogens Herman Hansen
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục