Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 342 kết quả
Sendmail 8.13 companion
Tác giả: Bryan Costales, George Jansen, Gregory Neil Shapiro, Claus Assmann
Xuất bản: Beijing: Beijing, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.692
 
Web database applications with PHP & MySQL
Tác giả: Hugh E Williams, David Lane
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2762
 
VB.NET core classes in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Budi Kurniawan, Ted Neward
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  005.2768
 
Java data objects
Tác giả: David Jordan, Craig Russell
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
ADO.NET in a nutshell
Tác giả: Bill Hamilton, Matthew MacDonald
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.117
 
Mac OS X in a nutshell
Tác giả: Jason McIntosh, Chris Stone, Chuck Toporek
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4465
 
Oracle regular expressions : pocket reference
Tác giả: Jonathan Gennick, Peter Linsley
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Oracle application server 10g essentials
Tác giả: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Donald Bales
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Understanding the Linux kernel
Tác giả: Daniel Pierre Bovet
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Unix for Oracle DBAs : pocket reference
Tác giả: Donald K Burleson
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 

Truy cập nhanh danh mục