Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 238 kết quả
Physics of the Lorentz group
Tác giả: Sibel Ba�ckal, Y S Kim, Marilyn E Noz
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
Simple atomic and molecular systems : new results and applications
Tác giả: E A Oks
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Composite materials : mathematical theory and exact relations
Tác giả: Yury Grabovsky
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
Physics of the atmosphere
Tác giả: Rodrigo Caballero
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Principles and applications of Fourier optics
Tác giả: Robert K Tyson
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
A short course on relativistic heavy ion collisions
Tác giả: Asis Kumar Chaudhuri
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.757
 
An introduction to elementary particle phenomenology
Tác giả: Philip G Ratcliffe
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Nuclear materials science
Tác giả: Karl R Whittle
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.4833
 
Physics of cancer
Tác giả: Claudia Tanja Mierk
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.994
 
Symmetry and collective fluctuations in evolutionary games
Tác giả: Eric Smith, Supriya Krishnamurthy
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  576.8015193
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục