Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Mastering the Nikon D90
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Nikonians Press Distributedby OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Mastering Canon EOS flash photography
Tác giả: NK Guy
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Mastering the Fuji X100 [electronic resource]
Tác giả: Michael Diechtierow
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReiley Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.31
 
The art of photography : an approach to personal expression
Tác giả: Bruce Barnbaum
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Nature and landscape photography [electronic resource] : 71 tips from the top
Tác giả: Martin Borg
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  779.36
 
Ten photo assignments [electronic resource] : to develop your photographic skills
Tác giả: Amanda Quintenz-Fiedler
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
The perfect photo : 71 tips from the top [electronic resource]
Tác giả: Elin Rantakrans, Tobias Hagberg
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.1
 
Mastering Canon EOS flash photography
Tác giả: NK Guy
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
The art of black and white photography : techniques for creating superb images in a digital workflow
Tác giả: Torsten Andreas Hoffmann
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  777
 
The Nikon creative lighting system : [using the SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, and R1C1 flashes]
Tác giả: Mike Hagen
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục