Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 747 kết quả
Head First design patterns
Tác giả: Bert Bates, Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Kathy Sierra
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Programming WCF services
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Building Web reputation systems
Tác giả: F Randall Farmer, Bryce Glass
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Writing Game Center apps in iOS [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.258
 
Introduction to search with Sphinx
Tác giả: Andrew Aksyonoff
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
.NET Windows forms in a nutshell : [a desktop quick reference]
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
MySQL pocket reference
Tác giả: George Reese
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
jQuery Mobile [electronic resource]
Tác giả: Jon Reid
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Practical Perforce
Tác giả: Laura Wingerd, Jonathan Gennick
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục