Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 747 kết quả
The art of concurrency
Tác giả: Clay Breshears
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
Programming iOS 5 [electronic resource]
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.25
 
Concurrent programming in Mac OS X and iOS [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
SVG essentials
Tác giả: J David Eisenberg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
C# 5.0 pocket reference [electronic resource]
Tác giả: Joseph Albahari, Ben Albahari
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Application security for the Android platform [electronic resource]
Tác giả: Jeff Six
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
ActionScript developer's guide to PureMVC
Tác giả: Cliff Hall
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Asterisk [electronic resource] : the definitive guide
Tác giả: Leif Madsen
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.695
 
Puppet types and providers
Tác giả: Dan Bode, Dan Liu
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.177
 
Building web, cloud, and mobile solutions with F#
Tác giả: Daniel Mohl
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 

Truy cập nhanh danh mục