Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-18 trong số 18 kết quả
Java SOA cookbook
Tác giả: Eben Hewitt
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Programming ASP.NET
Tác giả: Jesse Liberty, Dan Hurwitz
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
Cocoa in a nutshell
Tác giả: Michael Beam, James Duncan Davidson
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.268
 
Linux security cookbook
Tác giả: Daniel J Barrett, Robert G Byrnes, Richard E Silverman
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Learning Perl objects, references, and modules
Tác giả: Randal L Schwartz, Tom Phoenix
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.71262
 
Building iPhone apps with HTML, CSS, and JavaScript
Tác giả: Jonathan Stark
Xuất bản: Farnham Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Head first EJB
Tác giả: Kathy Sierra, Bert Bates
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Enterprise JavaBeans 3.1
Tác giả: Andrew Lee Rubinger, Bill Burke, Richard Monson-Haefel
Xuất bản: Beijing Farnham Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 

Truy cập nhanh danh mục