Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Criminal investigation : a method for reconstructing the past
Tác giả: James W Osterburg, Richard H Ward
Xuất bản: Albany NY: LexisNexisAnderson Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Basic allied health statistics and analysis
Tác giả: Gerda Koch, Frank Waterstraat
Xuất bản: Albany NY: Delmar, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
The Gita within Walden [electronic resource]
Tác giả: Paul Friedrich
Xuất bản: Albany NY: State University of New York Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5924046
 
Visual Basic 6 black book : indispensable problem solver
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Albany NY: Coriolis Technology Press, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Better job search in 3 easy steps [electronic resource]
Tác giả: Ben T Field, Paul K Wright
Xuất bản: Albany NY: Delmar Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
Being and time : a translation of Sein und Zeit
Tác giả: Martin Heidegger, Joan Stambaugh
Xuất bản: Albany NY: State University of New York Press, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
The conspiracy of life : meditations on Schelling and his time
Tác giả: Jason M Wirth
Xuất bản: Albany NY: State University of New York Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Between mysticism and philosophy : Sufi language of religious experience in Judah Ha-Levi's Kuzari
Tác giả: Diana Lobel
Xuất bản: Albany NY: State University of New York Press, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  296.3
 
Sufism and American literary masters
Tác giả: Mehdi Amin Razavi, Jaco Needleman
Xuất bản: Albany NY: SUNY Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9382974
 
Green Voices : Defending Nature and the Environment in American Civic Discourse
Tác giả: Richard D Besel, Bernard K Duffy
Xuất bản: Albany NY: State University of New York Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.700973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục