Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 217 kết quả
Cognitive English grammar
Tác giả: Günter Radden, Dirven René
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
English grammar : a function-based introduction
Tác giả: Talmy Givón
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamins Pub Co, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
An introduction to the grammar of English
Tác giả: Elly van Gelderen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
A theory of syntax for systemic functional linguistics
Tác giả: Robin P Fawcett
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Current trends in contrastive linguistics : functional and cognitive perspectives
Tác giả: González Á, Mackenzie, Ma de los Ángeles Gómez González
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Contrastive functional analysis
Tác giả: Andrew Chesterman
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamin, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
The quality of literature [electronic resource] : linguistic studies in literary evaluation
Tác giả: Willie van Peer
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801.95
 
Developmental psycholinguistics : on-line methods in children's language processing
Tác giả: Eva Fernández, I A Sekerina, Haral Clahsen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
The Habsburg Monarchy's Many-Languaged Soul : Translating and interpreting, 1848-1918
Tác giả: Michaela Wolf
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.449436
 
Writing(s) at the Crossroads
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục