Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Oracle database 11g : new features for DBAs and developers [electronic resource]
Tác giả: Sam R Alapati, Charles Kim
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed by SpringerVerlag New York, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Beginning iPhone 3 development : exploring the iPhone SDK
Tác giả: Dave Mark, Jeff LaMarche
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress SpringerVerlag New York distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Windows Home Server user's guide [electronic resource]
Tác giả: Andrew Edney
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed by SpringerVerlag New York, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Beginning Spring 2 : from novice to professional
Tác giả: Dave Minter
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Practical Web 2.0 applications with PHP
Tác giả: Quentin Zervaas
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Practical Web 2.0 applications with PHP
Tác giả: Quentin Zervaas
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Beginning game development with Python and Pygame : from novice to professional
Tác giả: Will McGugan
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815262
 
Pro JavaScript design patterns
Tác giả: Ross Harmes, Dustin Diaz
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.11
 
Pulling strings with Puppet : configuration management made easy
Tác giả: James Turnbull
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Learn electronics with Arduino
Tác giả: Don Wilcher
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục