Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
A biotech manager's handbook : a practical guide
Tác giả: Michael Hopkins, Michael O'Neil
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.76606
 
Advances in ceramic matrix composites
Tác giả: It-Meng Low
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Pub, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.14
 
Ceramic nanocomposites
Tác giả: Rajat Banerjee, Indranil Manna
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1404
 
Textiles, polymers and composites for buildings
Tác giả: Göran Pohl
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Pub in association with the Textile Institute, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.189
 
MEMS for automotive and aerospace applications
Tác giả: Michael Kraft, Neil White
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Pub, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Organic light-emitting diodes (OLEDs) : materials, devices and applications
Tác giả: Alastair Buckley
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Optical biomimetics : Materials and applications
Tác giả: Maryanne C J Large
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Electromigration in thin films and electronic devices : materials and reliability
Tác giả: Choong-Un Kim
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Biomaterials and medical tribology : research and development
Tác giả: J Paulo Davim
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Injectable biomaterials : science and applications
Tác giả: Brent Vernon
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục