Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 240 kết quả
Vacuum ultraviolet spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: James A R Samson, D L Ederer
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.845
 
Ultrafast physical processes in semiconductors [electronic resource]
Tác giả: Kong Thon Tsen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
HIV-1 : molecular biology and pathogenesis
Tác giả: Kuan-Teh Jeang
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.979206
 
Handbook of computer vision and applications
Tác giả: Peter Geissler, Hors Haussecker, Bernd Jähne
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Encyclopedia of dinosaurs [electronic resource]
Tác giả: Philip J Currie, Kevin Padian
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Encyclopedia of forensic sciences
Tác giả: Geoffrey C Knupfer, Pekka J Saukko, Jay A Siegel
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Preservation of foods with pulsed electric fields
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Structural acoustics and vibration : mechanical models, variational formulations and discretization
Tác giả: R Ohayon, Christian Soize
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.176
 
Linear algebra and its applications
Tác giả: Gilbert Strang
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Encyclopedia of physical science and technology
Tác giả: Robert A Meyers
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục