Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
RabbitMQ in action : distributed messaging for everyone [electronic resource]
Tác giả: Alvaro Videla, Jason J W Williams
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
SharePoint 2010 site owner's manual : flexible collaboration without programming [electronic resource]
Tác giả: Yvonne M Harryman
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
HBase in action
Tác giả: Nick Dimiduk, Amandeep Khurana, Mark Henry Ryan
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Rails 3 in action [electronic resource]
Tác giả: Ryan Bigg, Yehuda Katz
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Programming the TI-83 plus/TI-84 plus [electronic resource]
Tác giả: Christopher R Mitchell
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning Publications Co, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
SQL server DMVs in action [electronic resource] : better queries with dynamic management views
Tác giả: Ian W Stirk
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning Publications, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Hadoop in practice
Tác giả: Alex Holmes
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Portlets in action [electronic resource]
Tác giả: Ashish Sarin
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Hello! HTML5 & CSS3 : a user-friendly reference guide
Tác giả: Rob Crowther
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
MacRuby in action [electronic resource]
Tác giả: Brendan G Lim, Jerry Cheung, Jeremy McAnally
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning Publications, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục