Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Always I am Caesar
Tác giả: W Jeffrey Tatum
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
A companion to Shakespeare's works
Tác giả: Richard Dutton, Jean E Howard
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
A companion to narrative theory
Tác giả: James Phelan, Peter J Rabinowitz
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
A concise companion to contemporary British and Irish drama
Tác giả: Nadine Holdsworth, Mary Luckhurst
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822
 
Chotti Munda and his arrow
Tác giả: Mahasveta Debi, Gayatri Chakravorty Spivak
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
A companion to science fiction
Tác giả: David Seed
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
American literature and culture, 1900-1960
Tác giả: Gail McDonald
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Feature and magazine writing : action, angle, and anecdotes
Tác giả: David E Sumner, Holly G Miller
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808
 
A companion to Latin literature
Tác giả: S J Harrison
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  870.9001
 
Paradise lost
Tác giả: John Milton, Barbara Kiefer Lewalski
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục