Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Methodological advancements in intelligent information technologies [electronic resource] : evolutionary trends
Tác giả: Vijayan Sugumaran
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Knowledge management strategies for business development
Tác giả: Meir Russ
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Mobilized marketing and the consumer : technological developments and challenges
Tác giả: Gonca Telli Yamamoto
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
IT outsourcing : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: St Amant Kirk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Managing IT outsourcing performance
Tác giả: Hans Solli-Saether, Petter Gottschalk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Innovations in supply chain management for information systems : novel approaches
Tác giả: John Wang
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Leadership in the digital enterprise [electronic resource] : issues and challenges
Tác giả: Pak Yoong
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Innovations in supply chain management for information systems [electronic resource] : novel approaches
Tác giả: John Wang
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Digital economies [electronic resource] : SMEs and e-readiness
Tác giả: Stephen M Mutula
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Always-on enterprise information systems for business continuance [electronic resource] : technologies for reliable and scalable operations
Tác giả: Nijaz Bajgoric
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục