Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 29 kết quả
The artist in Edo
Tác giả: Yukio Lippit
Xuất bản: Washington: National Gallery of Art, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  759.952
 
Failure
Tác giả: Lisa Le Feuvre
Xuất bản: London Cambridge Mass: Whitechapel Gallery MIT Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.04
 
Realism in Asia Volume One
Tác giả: Wei Wei Yeo, Wei Wei Yeo
Xuất bản: : National Gallery Singapore, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Charting Thoughts Essays on Art in Southeast Asia
Tác giả: Sze Wee Low, Sze Wee Low
Xuất bản: : National Gallery Singapore, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Neglected Dimension
Tác giả: Anissa Rahadiningtyas
Xuất bản: : National Gallery Singapore, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Neglected Dimension
Tác giả: Anissa Rahadiningtyas
Xuất bản: Singapore: National Gallery Singapore, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Familiar Others : Emiria Sunassa, Eduardo Masferre and Yeh Chi Wei, 1940s-1970s
Tác giả: Phoebe Scott
Xuất bản: Singapore: National Gallery Singapore, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Between Declarations and Dreams : Art in Southeast Asia since the 19th Century
Tác giả: Low Sze Wee
Xuất bản: Singapore: National Gallery Singapore, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Charting Thoughts : Essays on Art in Southeast Asia
Tác giả: Patrick D Flores, Sze Wee Low
Xuất bản: Singapore: National Gallery Singapore, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Tailors and the Mannequins : Chen Cheng Mei and You Khin
Tác giả: Cheng Mei Chen, Roger Nelson, Khin You
Xuất bản: Singapore: National Gallery Singapore, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục