Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 234 kết quả
Spring integration in action [electronic resource]
Tác giả: Mark Fisher
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Hadoop in practice
Tác giả: Alex Holmes
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Spring batch in action
Tác giả: Arnau Cogoluègnes
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Event processing in action
Tác giả: Opher Etzion, Peter Niblett
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Portlets in action [electronic resource]
Tác giả: Ashish Sarin
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Windows PowerShell in action [electronic resource]
Tác giả: Bruce Payette
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.282
 
Android in action [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
wxPython in action
Tác giả: Noel Rappin, Robin Dunn
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Hello! HTML5 & CSS3 : a user-friendly reference guide
Tác giả: Rob Crowther
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Python and Tkinter programming
Tác giả: John E Grayson
Xuất bản: Greenwich Conn: Manning, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 

Truy cập nhanh danh mục