Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Patent, copyright & trademark
Tác giả: Elias Stephen, Stim Richard
Xuất bản: Berkeley: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.73048
 
Hiring independent contractors
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.73024
 
Dealing with problem employees
Tác giả: Amy DelPo
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3045
 
The copyright handbook
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  346.730482
 
The public domain
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730482
 
Mediate, don't litigate
Tác giả: Peter Lovenheim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  347.739
 
Nolo's patents for beginners
Tác giả: David Pressman, Richard Stim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730486
 
1

Truy cập nhanh danh mục