Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Nolo's patents for beginners
Tác giả: David Pressman, Richard Stim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730486
 
Patent It Yourself (7th ed)
Tác giả: David Pressman, Stephen Elias
Xuất bản: kd: Nolo, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730486
 
Patent pending in 24 hours
Tác giả: Richard Stim
Xuất bản: : Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730486
 
Examining the Role of Patent Quality in Large-Scale "Patent War" Litigation : A Historical Comparison and Proposal for a...
Tác giả: Wael Zohni
Xuất bản: BadenBaden Germany: Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  346.730486
 
Technology Pooling Licensing Agreements: Promoting Patent Access Through Collaborative IP Mechanisms
Tác giả: Monica Armillotta
Xuất bản: BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  346.730486
 
Technology Pooling Licensing Agreements: Promoting Patent Access Through Collaborative IP Mechanisms
Tác giả:
Xuất bản: BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  346.730486
 
Examining the Role of Patent Quality in Large-Scale "Patent War" Litigation
Tác giả:
Xuất bản: BadenBaden Germany: Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  346.730486
 
Patent law essentials : a concise guide
Tác giả: Alan L Durham
Xuất bản: Westport Conn: Praeger, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730486
 
1

Truy cập nhanh danh mục