Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Advanced Photoshop premium collection. Volume 8
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
The Photoshop CC book. Volume 1
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Photoshop image editing. Volume 2
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth: Imagine Publishing Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
The Samsung Galaxy book. Volume 3
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth: Imagine Publishing Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Google tips & tricks. Volume 2
Tác giả: Gavin Thomas
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
The professional Photoshop book. Volume 06
Tác giả: James Sheppard
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
HTML5 & CSS3 : the complete manual
Tác giả: James Sheppard
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
The Python book : the ultimate guide to coding with Python
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
iPad App Directory™
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth: Imagine Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
1

Truy cập nhanh danh mục