Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Communication, Cultural and Media Studies : The Key Concepts
Tác giả: John Hartley
Xuất bản: New York: Routledg, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Entanglements of Power
Tác giả: Ronan Paddison, Chris Philo, Paul Routledge
Xuất bản: London: Routledg, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Fifty Key Jewish Thinkers
Tác giả: Dan Cohn-Sherbok
Xuất bản: New York: Routledg, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  296
 
Georgian : A Learner’s Grammar
Tác giả: George Hewitt
Xuất bản: New York: Routledg, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  499.969
 
Hitler and Nazi Germany
Tác giả: Stephen J Lee
Xuất bản: London: Routledg, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086092
 
In Search of Human Nature
Tác giả: Mary E Clark
Xuất bản: London: Routledg, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.938
 
Routledge History of Philosophy. Volume 10- Philosophy of Meaning, Knowledge and Value in the Twentieth Century
Tác giả: John V Canfield
Xuất bản: London: Routledg, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
Routledge History of Philosophy. Volume 5- British Philosophy and the Age of Enlightenment
Tác giả: Stuart Brown
Xuất bản: London: Routledg, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Routledge History of Philosophy. Volume II- From Aristotle to Augustine
Tác giả: David Furley
Xuất bản: London: Routledg, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Using corpus methods to triangulate linguistic analysis
Tác giả: Paul Baker, Jesse Egbert
Xuất bản: London: Routledg, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.188
 
1

Truy cập nhanh danh mục