Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites elektronisk ressurs
Tác giả: Kishore V Pochiraju, Gregory A Schoeppner, Gyaneshwar P Tandon
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Introduction to Food Process Engineering elektronisk ressurs
Tác giả: P G Smith
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Wavelets elektronisk ressurs : Theory and Applications for Manufacturing
Tác giả: Robert X Gao, Ruqiang Yan
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Machining with Abrasives elektronisk ressurs
Tác giả: Mark J Jackson, J Paulo Davim
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.35
 
Electronic Properties of Solids Using Cluster Methods [electronic resource]
Tác giả: T A Kaplan, S D Mahanti
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Coffee [electronic resource] : Botany, Biochemistry and Production of Beans and Beverage
Tác giả: M N Clifford, K C Willson
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Machining with Nanomaterials [electronic resource]
Tác giả: Jonathan Morrell, Mark J Jackson
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.902
 
A Guide to Physics Problems Part 2 : Thermodynamics, Statistical Physics, and Quantum Mechanics
Tác giả: Sidney B Cahn, Sidney B Cahn, Gerald D Mahan, Boris E Nadgorny
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Quantitative Corporate Finance [electronic resource]
Tác giả: John B Guerard, Eli Schwartz
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Wearable Monitoring Systems [electronic resource]
Tác giả: Annalisa Bonfiglio, Danilo De Rossi
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục