Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The Witches of Eastwick
Tác giả: Kevin J Anderson, John Gregory Betancourt cm Kevin J Anderson
Xuất bản: : Thorndike Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A Fool and His Honey
Tác giả: Chuck Palahniuk, Chuck Palahniuk cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Holiday in Death
Tác giả: Tom Clancy, Tom Clancy cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Conspiracy in Death
Tác giả: Colin Forbes, Colin Forbes cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Seduction in Death
Tác giả: Neil Gaiman, Neil Gaiman cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Best Laid Plans
Tác giả: Harold Schechter, Harold Schechter cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Reunion in Death
Tác giả: Stephen Ames Berry, Stephen Ames Berry cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A Necessary Evil
Tác giả: Barry Letts, Barry Letts cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Grass Widow's Tale
Tác giả: Alexandra Ivy, Alexandra Ivy cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Skulduggery Pleasant
Tác giả: Michael A Stackpole, Michael A Stackpole cm
Xuất bản: : Thorndike Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục