Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The Origins of the First World War
Tác giả: Ruth Henig
Xuất bản: New York: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.311
 
The autobiography of a brown buffalo
Tác giả: Oscar Zeta Acosta
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  978
 
The first salute
Tác giả: Barbara Wertheim Tuchman
Xuất bản: Thorndike Me: Thorndike, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
Conflict in the archaeology of living traditions
Tác giả: Robert Layton
Xuất bản: London Boston: Unwin Hyman, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
Citizens : a chronicle of the French Revolution
Tác giả: Simon Schama
Xuất bản: New York: Knopf Distributed by Random House, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.04
 
The Venetian Empire, 1200-1670
Tác giả: David Nicolle, Christopher Rothero
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  945
 
The war in Laos, 1960-75
Tác giả: Kenneth Conboy, Simon McCouaig
Xuất bản: London: Osprey, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.7043
 
The Cambridge history of Japan
Tác giả: John Whitney Hall
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The Cambridge History of Japan Volume 5. The Nineteenth Century. / [electronic resource]
Tác giả: Marius B Jansen
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The Cambridge History of Japan Volume 6. The Twentieth Century. / [electronic resource]
Tác giả: Peter Duus
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục