Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
The Stability of minerals
Tác giả: Geoffrey D Price, Nancy L Ross
Xuất bản: London New York: Chapman Hall, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Proof and Knowledge in Mathematics
Tác giả: Michael Detlefsen
Xuất bản: New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Calculus. VOLUMEN II- Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones dife...
Tác giả: Tom M Apostol
Xuất bản: : Reverte, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.14
 
Acta Numerica 1992
Tác giả: Arieh Iserles
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.405
 
Mathematics of classical and quantum physics
Tác giả: Frederick W Byron, Robert W Fuller
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Complexity : the emerging science at the edge of order and chaos
Tác giả: M Mitchell Waldrop
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Mastering Technical Mathematics
Tác giả: Norman H Crowhurst, Stan Gibilisco
Xuất bản: : McgrawHill, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Numerical Recipes in C
Tác giả: William H [Et Al] Press
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4028553
 
Riemannian Geometry
Tác giả: Carmo Manfredo Perdigaõ do, Francis Flaherty
Xuất bản: : Birkhaìˆuser, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.373
 
An Introduction to Multigrid Methods
Tác giả: Pieter Wesseling
Xuất bản: : Wiley, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục