Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 791 kết quả
Roxio easy media creator 8 for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: New York Chichester: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Understanding autism for dummies
Tác giả: Stephen M Shore, Linda G Rastelli
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.85
 
Physics for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Freshwater aquariums for dummies
Tác giả: Maddy Hargrove, Maddy Hargrove, Mic Hargrove
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Microsoft CRM 3 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Joel Scott, David Lee
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812028553
 
Excel 2003 just the steps for dummies
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
Macs for dummies
Tác giả: Edward C Baig, David Pogue
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Digital video for dummies, 4th edition [electronic resource]
Tác giả: Keith Underdahl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
ACT! 2006 for dummies®
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Fundamentals of engineering thermodynamics
Tác giả: Michael J Moran, Howard N Shapiro
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4021
 

Truy cập nhanh danh mục