Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 98 kết quả
Nano and molecular electronics handbook
Tác giả: Sergey Edward Lyshevski
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G de Vries
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.23
 
Handbook of power system engineering
Tác giả: Yoshihide Hase
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
The Adweek copywriting handbook : the ultimate guide to writing powerful advertising and marketing copy from one of Amer...
Tác giả: Joseph Sugarman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Telecommunications and data communications handbook
Tác giả: Ray Horak
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
The HDRI handbook : high dynamic range imaging for photographers and CG artists
Tác giả: Christian Bloch
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Biotechnology procedures and experiments handbook
Tác giả: S Harisha
Xuất bản: Hingham MA: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Handbook of poisonous and injurious plants
Tác giả: Lewis Nelson, Michael J Balick, Kenneth F Lampe, Richard D Shih
Xuất bản: New York: New York Botanical Garden Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục