Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Wireless communications and networking
Tác giả: Vijay Kumar Garg
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Computer architecture [electronic resource] : a quantitative approach
Tác giả: John L Hennessy, Andrea C Arpaci-Dusseau, David A Patterson
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.2
 
Computer architecture : a quantitative approach
Tác giả: John L Hennessy, Andrea C Arpaci-Dusseau, David A Patterson, Kang Zhang
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Computer networks : a systems approach
Tác giả: Larry L Peterson, Bruce S Davie
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Geometric algebra for computer science [electronic resource] : an object-oriented approach to geometry
Tác giả: Leo Dorst, Daniel Fontijne, Stephen Mann
Xuất bản: Amsterdam San Francisco: Elsevier Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.60151257
 
Game physics engine development
Tác giả: Ian Millington
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
Sketching user experiences [electronic resource] : getting the design right and the right design
Tác giả: William Buxton
Xuất bản: San Francisco CA: Elsevier Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5752
 
Systems engineering with SysML/UML : modeling, analysis, design
Tác giả: Tim Weilkiens
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann OMG PressElsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.001
 
Digital design and computer architecture
Tác giả: David Money Harris, Sarah L Harris
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1

Truy cập nhanh danh mục