Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 398 kết quả
SCIENTIFIC APPROACH TO SCIENTIFIC WRITING
Tác giả: JOHN BLACKWELL
Xuất bản: BERLIN: SPRINGER, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0666
 
CMOS circuits for passive wireless microsystems
Tác giả: Fei Yuan
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Handbook of open source tools [electronic resource]
Tác giả: Sandeep Koranne
Xuất bản: New York NY: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Advances in nuclear architecture
Tác giả: Niall M Adams, Paul S Freemont
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
A primer on scientific programming with Python
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Heidelberg Dordrecht London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
From expert student to novice professional
Tác giả: Anna Reid
Xuất bản: Dordrecht Netherlands New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.013
 
English for writing research papers
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066
 
Soft errors in modern electronic systems
Tác giả: Michael Nicolaidis
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Responsible investment in times of turmoil
Tác giả: Wim Vandekerckhove
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Socio-scientific issues in the classroom
Tác giả: Troy Sadler
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục