Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
A concise public speaking handbook
Tác giả: Steven A Beebe, Susan J Beebe
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
Chemistry : the central science
Tác giả: Theodore L Brown
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : an introduction to general, organic, and biological chemistry
Tác giả: Karen C Timberlake
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Introduction to Java programming : comprehensive version
Tác giả: Y Daniel Liang
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Starting out with Python
Tác giả: Tony Gaddis
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Essentials of marketing research : a hands-on orientation
Tác giả: Naresh K Malhotra
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Foundations of economics
Tác giả: Robin Bade, Michael Parkin
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Business in action
Tác giả: Courtland L Bovée, John V Thill
Xuất bản: Upper Saddle River: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Strategic management and competitive advantage : concepts and cases
Tác giả: Jay B Barney, William S Hesterly
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Options, futures, and other derivatives
Tác giả: John Hull
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục