Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The Physician Employment Contract handbook : a guide to structuring equitable arrangements
Tác giả: Maria K Todd
Xuất bản: New York: Productivity Press, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  2011 D-997
 
Harvard Business Review leader's handbook : make an impact, inspire your organization, and get to the next level
Tác giả: Ronald N Ashkenas
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  658.4092
 
The Routledge handbook of teaching English to young learners
Tác giả: Fiona Copland, Sue Garton
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  372.6521
 
Sổ tay thư tín thương mại quốc tế = Handbook Of Business, Letters, Emails And Other Business Documents
Tác giả: Mỹ Duy
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  651.75
 
Sketchnote lý thuyết hướng dẫn minh họa cho ghi chú bằng hình ảnh = The sketchnote handbook : the illustrated guide to v...
Tác giả: Mike Rohde, Keyanich
Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  651.74
 
Từ điển chủ điểm Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Giáp Văn Cường, Lê Huy Thìn, Phạm Thanh Hằng, Trương Văn Giới
Xuất bản: TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Xuất bản: TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Từ điển thành ngữ Anh - Việt = English - Vietnamese idioms dictionary
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  423.95922
 
1

Truy cập nhanh danh mục